• Frigørelse fra militæret?
  > Se AMKs GUIDE. Unge kan få nægtertjeneste. For alle øvrige, så registreres kun folk med militær tilknytning til mobilisering. Ingen andre har formel mulighed for at undsige sig.

 • For akut hjælp, kontakt Militærnægterkontoret (den gamle Militærnægterforening)
  Daglig henvendelse kl. 16-18 kan ske til Helge Ratzer på telefon: 20 47 96 99.
  - Militærnægterkontorets hjemmesider er gamle, men er fortsat et godt sted at få hjælp!

 • Officielt om at blive militærnægter
  Kontakt Værnepligtssektionen under Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
  Se også Forsvarets Militærnægterhåndbog.
90 procent af de unge fravælger militæret!

Grundloven: "Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar."
Flere end 90 procent af hver årgang siger i praksis nej til militæret – ved ikke at melde sig frivilligt :). Af hver ungdomsårgang - små 70.000 personer - ønsker militæret pt at uddanne knap 5000 til soldater, og disse pladser er nu udelukkende besat med frivilligt værnepligtige. Ingen unge mænd bliver derfor tvangs­indkaldt længere. "Forsvarets Dag" (tidligere "Session"), er fortsat obligatorisk - undtaget dog visse helbredsproblemer.

I 2022 var der kun 11 militærnægtere, alle frafaldne frivillige, der fortrød militærtjenesten, og som så i kraft af utilstrækkelig lovgivning blev nægtere af samvittighedsgrunde. Enkelte var måske blandt de virkeligt kreative få, der helt bevidst ønsker militærnægtertjeneste, og derfor melder sig frivilligt som soldat - for at kunne nægte!


Lokkesnak og falske præmisser

logo Militæret hævder, at "siden 2012 har der ikke været behov for at tvangsindkalde unge", hvad der kun teknisk set var korrekt. Frem til og med 2021 aftjente flere tusinde unge fortsat en ufrivillig værnepligt, men alle disse var indfanget på sessioner fra før 2012. Sidstnævnte unge var altså et efterslæb fra det tidligere årti, hvor der havde ophobet sig en stor mængde tvangsindkaldte - som det så med udsættelse og frafald tog de efterfølgende ti år at få afviklet.

Først fra 2022 blev det korrekt, at forsvaret udelukkende har frivillige i værnepligten, omend der fortsat er en fodnote: En del af disse "frivillige" har trukket et lavt nummer, og bliver så lokket til at underskrive en kontrakt. Disse stakler kaldes internt for "teknisk frivillige". Med en sådan "frivillig" aftale kan de få større indflydelse på deres afsoning - men risikoen for at blive indkaldt er simpelthen NUL i dag, så hop ikke på sådanne falske opfordringer!

1972 var højdepunktet for militærnægtelse, hvor hver femte af de indkaldte nægtede værnepligten. Da der dengang blev tvangsindkaldt rigtig mange, aftjente hele 4.600 unge unge som militærnægtere det år (tilfældigvis samme antal, som i dagens Danmark er frivillige). I dag er det svært at blive registreret som nægtere, da officiel militærnægtelse udelukkende er værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde. Dette betragtes som en erstatningstjeneste, der kun kan udløses af en indkaldelsesordre til tvangstjeneste – og sådanne sendes slet ikke ud.


Meget få af de frivillige bliver i militæret

logo De små tal for nægtere er dog kun en mindre del af frafaldet, for undervejs i værnepligten dropper omkring 10 procent ud på andre måder. Og selv om forsvaret praler så rigeligt med de mange frivillige, forlader mere end 80 procent militæret straks efter afsluttet værnepligt, eller i de første år der efter. Over en femtedel af hærens personale mangler faktisk, da der ikke kan skaffes folk nok.

I det kommende forsvarsforlig, der skal gælde fra 2024, lægges derfor op til en voldsom forøgelse af de værnepligtiges tjenestetid og antal - og så vil der ikke længere kunne skaffes frivillige nok. De kommende tvangsindkaldelser vil fra 2026 sandsynligvis også skulle ramme unge kvinder - der er politisk flertal for dette, og Grundlovens ord kan omfortolkes til at gælde begge køn.

Den maksimalt mulige tjenestetid for værnepligtige er allerede fordoblet til 24 måneder. Fremtidsudsigten for værnepligten i Danmark er derfor ret usikker, men ser ud til allerede i 2024 at blive næsten tredoblet i længde - med mulig udsendelse på operative opgaver i udlandet. Så der bliver igen brug for en stor nægterbevægelse og en militærnægter(fag)forening. Også antimilitarismen vil få mere vind i sejlet, når hver enkelt af de unge presses til at tage stilling, så tak til militæret for dette!
Nogle af de unge, der fortryder soldaterlivet, søger hjælp hos AMK (og MNK), og vi hjælper dem naturligvis - uanset deres baggrund for at ville nægte. Aldrig Mere Krig har ikke en bastant holdning til samfundstjeneste, men er absolut imod at staten gør folk til soldater. Klik på videoen og se en debat om værnepligten.

Men du kan sagtens være MILITÆR-NÆGTER, også uden udført statslig aftjening!


Ovenstående gennemgang er bl.a. baseret på oplysninger fra Forsvarsministeriets
Værnepligtssektion, uden at denne nødvendigvis er enig i fortolkningerne her!
AldrigMereKrig.dk ©2024
Militærnægtelse